Rabobank no.: NL71 RABO 0162 4762 99
KvK no.: 18074539
E-mail: info@scpt.nl


Algemene voorwaarden
Stichting Country Promotion TilburgArtikel 1 - Begripsbepalingen

1.1 : De Stichting
Onder de Stichting wordt verstaan de Stichting Country Promotion Tilburg zoals deze bij statuten van 3 juni 2004 is opgericht en geregistreerd onder no. 18074539 bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.

1.2 : De Activiteit
De activiteit behelst een binnen de doelstelling van de Stichting te ondernemen inspanning waarbij een overeenkomst tussen de donateur van de Stichting en het Bestuur van de Stichting tot stand komt. De Stichting verbindt zich jegens de donateur om, conform deze algemene voorwaarden, de uit de overeenkomst te leveren activiteiten en diensten te realiseren.

1.3 : De Dienst
Het namens de Donateur en binnen de doelstellingen van de Stichting en deze algemene voorwaarden afnemen c.q. reserveren van diensten van derden welke derden hierna vermeld zullen worden als dienstverlener.

1.3 : De Donateur
Een natuurlijke c.q. privaatrechtelijke persoon die een financiële bijdrage levert ter realisering van de doelstelling van de Stichting.

1.4 : De Geschillen
Geschillen, voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter.


Artikel 2 - De opdracht tot de activiteit/dienst in het algemeen

2.1
De inhoud van de overeenkomst kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de donateur, alsmede het ten behoeve van de donateur zomogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.

2.2
De Donateur is jegens de Stichting gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van de Stichting zelf een vergoeding is verschuldigd, zal de Stichting dat vooraf bekend maken.

2.3
De (opdracht-) bevestiging zal in het algemeen direct aan de Donateur kunnen worden meegegeven, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.

2.4
In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden meegegeven en door de Stichting wordt nagezonden, kan de Donateur binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de Donateur om tegenbewijs te leveren.

2.5
De Donateur is jegens de Stichting voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de uit de overeenkomst voortvloeiende dienstverlening.


Artikel 3 - De reserveringsopdracht

3.1
De Donateur zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) ande¬re Donateurs verstrekken aan de Stichting.

3.2
De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewij¬zigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.

3.3
Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de Donateur plaatsvinden. Indien op verzoek van de Donateur een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings - of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die de Stichting c.q. de dienstverlener moeten maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

3.4
Alle mededelingen van de Stichting of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de Donateur.


Artikel 4 - Betalingen

4.1
De verschuldigde bedragen dienen binnen de door de Stichting aangegeven termijn aan de Stichting te zijn vol¬daan. De Stichting is bevoegd - zonodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) - de verschuldigde bedragen te incasseren.

4.2
De Stichting zal bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen.

4.3
Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door de Stichting te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en faktuur geldt de bevestiging.

4.4
Indien de (aan-) betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de Donateur in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. De Stichting heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

4.5
Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de Donateur.


Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1
De Stichting zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.

5.2
Indien de Stichting diensten verleent (inclusief advies/informatie) die leiden tot de totstandkoming van een pakketreisovereenkomst waarop de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing zijn, gelden uitsluitend deze ANVR Reisvoorwaarden, ook voorzover het betreft de aansprakelijkheid van de Stichting. De verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van klachten over de dienstverlening door de Stichting berust in dat geval bij de dienstverlener.

5.3
Indien de Stichting naar Nederlands recht moet worden aangemerkt als reisorganisator, bijvoorbeeld als de activiteit plaatsvindt door tussenkomst van een buitenlandse dienstverlener, dan zijn de algemene voorwaarden van de Stichting van toepassing en niet de ANVR Reisvoorwaarden. De Stichting zal bij de buitenlandse dienstverlener al het mogelijke doen om er voor zorg te dragen dat de te eventuele risico’s zo goed mogelijk worden afgedekt.

5.4
Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt de Stichting geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. De Stichting draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

5.5
Ten aanzien van de aansprakelijkheid van de Stichting geldt datgene dat in de statuten van de Stichting is opgenomen.

5.6
De Stichting gaat er bij de organisatie van activiteiten waarop de ANVR voorwaarden van kracht zijn dat de Donateur er voor zorgdraagt dat hij, ter voorkoming van eventuele schade, een op de activiteit afgestemde verzekering afsluit. Wanneer de Donateur dit verzuimd te doen dan is hijzelf risicodragend.

5.7
De Stichting is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen door derden en/of personeelsleden van deze derden.


Artikel 6 - Documenten e.d.

6.1
Wanneer de activiteit betrekking heeft op een te organiseren reis dien de Donateur ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.

6.2
De Stichting zal ten tijde van de opdrachtverlening algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op ge¬zondheidsgebied verstrekken.

6.3
De Donateur zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig vóór vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.


Artikel 7 - Rente en incassokosten

7.1
De Donateur die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

7.2
Voorts is de Donateur gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door de Stichting ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 45,40 tenzij dit bedrag de incasso werkzaamheden in aanmerkingnemende, onbillijk is.


Artikel 8 - Geschillen

8.1
Op alle geschillen tussen de Stichting en de Donateur is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

8.2
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst.

8.3
Klachten over een door de Stichting gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de activiteit geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke realisatiedatum genoemd in de bescheiden, bij de Stichting worden ingediend.

8.4
Als de klacht niet tijdig, binnen een termijn van drie maanden na indiening, tot tevredenheid wordt opgelost, of als terzake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de Donateur zich wenden tot de bevoegde rechter.

8.5
Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de dienst geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke realisatiedatum), danwel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door de Stichting één jaar na deze dienstverlening.


top